smallturtle

Bán dầu đậu tương

Giá xuống
CBOT:ZL1!   Soybean Oil Futures
- Tín hiệu phân kỳ RSI khung H4
- Kế hoạch bán
+ Giá bán: 64.86
+ Dừng lỗ: 66.16
+ Chốt lời: 61.6
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.