DONGHO2703

Kịch bản cho một SOYBEAN OIL NGÀY 10/8 một xu hướng tháng 8

CBOT:ZL1!   Soybean Oil Futures
Giá Soybean oil đang và đã điều chỉnh trong 1 tuần qua cho thấy một xu hướng giảm nhẹ.
- A/C và nến tuần đã xuất hiện một cây nến Shooting Star.
- Theo quan điểm cá nhân của tôi cho tuần sau từ ngày 10/8 - 14/8 có sự điều chỉnh giảm cho một xu hướng
- Xu hướng Soybean oil đã theo kịch bản đến gần 1/3.
- Giúp các nhà đầu tư có nhiều điểm ra vào lệnh trong một xu hướng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.