LuongDinhVan

Dầu dậu đã tăng hơn 300%

CBOT:ZL1!   Soybean Oil Futures
Chu kỳ tăng của các hàng hóa nông sản kéo dài thường bắt đầu cho những thời kỳ lạm phát và bất ổn?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.