WolfGEGF

Dầu Đậu Tương 07/06/2021

Giá lên
CBOT:ZLN2021   SOYBEAN OIL FUTURES (JUL 2021)
Giá Dầu Wave 5 dài mở rộng mức fibo 2, sẽ đạt giá 79 trong ngắn hạn