WolfGEGF

Dầu Đậu Tương 07/06/2021

Giá lên
CBOT:ZLN2021   Soybean Oil Futures (Jul 2021)
Giá Dầu Wave 5 dài mở rộng mức fibo 2, sẽ đạt giá 79 trong ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.