WolfGEGF

[WOLF TRADE] DẦU ĐẬU TƯƠNG 15/6

Giá xuống
CBOT:ZLU2021   SOYBEAN OIL FUTURES (SEP 2021)
Giá Dầu đã xác nhận đảo chiều giảm khi break ra khỏi vùng kênh giá tăng.
Theo dự đoán ngắn hạn, giá ZL tháng 9 khả năng sẽ giảm tới vùng 60.5x sau đó tăng mạnh test lại vùng kênh. Vùng giá này di chuyển khá loạn, vùng giá giao dịch tốt nhất nằm tại 63-64 khi ZL test lại kênh và chính thức giảm mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.