CBOT:ZLZ2021   Soybean Oil Futures (Dec 2021)
Trong khung 4h, xu hướng giảm, bán tại vùng cung với giá 62
cắt lỗ 62,5
chốt lời TP1 60,77; TP2 58,5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.