Dongcapital

Khô Đậu Tương Dang Đi Đúng Hướng

Giá lên
CBOT:ZMZ2021   Soybean Meal Futures (Dec 2021)
Khô đậu tương đã đi được 2/3 chặng đường và tiếp tục đà tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.