ZRX/ BTC - Binance
Buy: 6348 - 6375
Sell: 6975 - 7062
P/s: Chia vốn vào lệnh, cắt lỗ ở 3%