Ninh-Do

ZRXBTC target 40%

BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
Trên khung H4 ZRX đang tạo 2 đáy mà dường như đang chạy hết sóng ending của nhịp giảm sóng 4
Target trong thời gian tới ở 2 mốc như hình
- Buyzone: 79xx
-Sellzone: 2 mốc như chart trên
-Stoploss: dưới trenline xanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.