Adrenaline

[SOYBEANS] Mô hình Hai đỉnh Double Tops

Giá xuống
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Thời gian từ Sóng 1: 20 phiên
Thời gian sóng giảm A: 10 phiên.
Thời gian sóng tăng 2: 6 phiên. Sóng tăng thất bại khi giá thất bại trong việc đóng cửa trên Kijun-sen
+> Thời gian tạo thành mô hình 36 phiên
Short 1 - Khi giá nằm dưới Kijun-sen
Short 2 - Khi giá Pullback trở lại gần Senkou B
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.