TheCommoTrader

Bán khi nó hồi !

Giá xuống
CBOT:ZSK2021   SOYBEAN FUTURES (MAY 2021)
Đơn giản như hình vẽ