TheCommoTrader

Hôm qua mua ở 1558, hôm nay mua ở bao nhiêu đây ???

Giá lên
CBOT:ZSN2021   SOYBEAN FUTURES (JUL 2021)
Hôm nay có khả năng là chúng ta sẽ có thể được mua ở mức giá 1570. Đậu tương đang liên tục bứt phá và giá trên khung giờ nhỏ không có sự trùng lặp. Các điểm mua vào bây giờ sẽ ngày càng ít đi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.