WolfGEGF

Đậu Tương Daily (0306)

Giá lên
CBOT:ZSN2021   SOYBEAN FUTURES (JUL 2021)
Đậu tương, mức tăng sẽ còn tiếp tục duy trì cho tới vùng fibo 1.168