CBOT:ZSX2021   SOYBEAN FUTURES (NOV 2021)
Bán ra, chốt lời ở vùng hỗ trợ kháng cự cũ, cắt lỗ ở các vùng hỗ trợ kháng cự trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.