hastag_provincialist

[Xu hướng tăng] Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng ngắn hạn 14/1

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Theo kịch bản truowcsp hiên mỹ ngày 13/1 đã dự đoán chưa đúng xu hướng ngắn hạn và giá đã cắm mạnh xuống vùng 738
Đến phiên hôm nay có phản ứng đảo chiều mạnh bằng 1 cây nến búa xanh h4
Chờ tiếp vào phiên Mỹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.