hastag_provincialist

[Xu hướng tăng] Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng ngắn hạn 14/1

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Theo kịch bản truowcsp hiên mỹ ngày 13/1 đã dự đoán chưa đúng xu hướng ngắn hạn và giá đã cắm mạnh xuống vùng 738
Đến phiên hôm nay có phản ứng đảo chiều mạnh bằng 1 cây nến búa xanh h4
Chờ tiếp vào phiên Mỹ