Cổ tức

Ý tưởng Giao dịch 2
Scripts 9

Dự đoán và phân tích

Cổ tức

Thu nhập cố định đề cập đến quá trình tìm kiếm tài sản để trả cổ tức định kỳ hàng quý hoặc hàng năm để chấp nhận rủi ro cụ thể. Các nhà đầu tư có thu nhập cố định chủ yếu tìm kiếm các chứng khoán đang trả cổ tức không đổi để đổi lấy rủi ro nắm giữ hoặc đầu tư vào một tài sản cụ thể.

Bối cảnh thu nhập cố định bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, quỹ hưu trí và các nhà đầu tư bán lẻ khác đang tìm kiếm một cổ tức nhất quán có thể bổ sung cho nhu cầu của họ. Các nhà đầu tư hưu trí và các nhà đầu tư lớn tuổi thường thích thu nhập cố định vì thu nhập cần thiết và rủi ro thấp hơn nếu tài sản đã được phân tích và nghiên cứu hợp lý. Ngày nay, ngành thu nhập cố định là một trong những lĩnh vực quản lý đầu tư lớn nhất và tiếp tục phát triển.

Thu nhập cố định bao gồm nghiên cứu đầu tư và phân tích cổ tức vốn cổ phần, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu ưu đãi và bất kỳ tài sản nào khác trả lãi. Các nhà đầu tư thu nhập cố định sử dụng sự kiên nhẫn, phân tích dòng tiền và những phân tích cơ bản của toán học để đưa ra quyết định. Họ chủ yếu là các nhà đầu tư dài hạn và tìm cách thu cổ tức trong một thời gian dài.