Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch — Thị trường Chứng khoán Đức

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
7DG DOLLAR GENERAL CORP. (NEW) REGISTERED SHARES DL -,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
7DG DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
7DG DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
7DG DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
7DG DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
7DG DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
7DG DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
45.541B1.732.270.062.867.321B7.295B2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
51.703B0.330.290.028.72989.920M907.304M2021-12-022021-10-30
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
DBAN DT.BETEILIG.AG NA O.N.
725.873M3.682021-12-022021-09-29
KOG KROGER CO. DL 1
27.240B0.5726.882B2021-12-022021-10-30
KOG KROGER CO. DL 1
27.240B0.5726.882B2021-12-022021-10-30
KOG KROGER CO. DL 1
27.240B0.5726.882B2021-12-022021-10-30
KOG KROGER CO. DL 1
27.240B0.5726.882B2021-12-022021-10-30
KOG KROGER CO. DL 1
27.240B0.5726.882B2021-12-022021-10-30
KOG KROGER CO., THE REGISTERED SHARES DL 1
27.240B0.5726.882B2021-12-022021-10-30
L1OA LLOYD FONDS AG
160.518M2021-12-022021-09-29
L1OA LLOYD FONDS AG
160.518M2021-12-022021-09-29
L1OA LLOYD FONDS AG INHABER-AKTIEN O.N.
160.518M2021-12-022021-09-29
L1OA LLOYD FONDS AG
160.518M2021-12-022021-09-29
L1OA LLOYD FONDS AG
160.518M2021-12-022021-09-29
L1OA LLOYD FONDS AG
160.518M2021-12-022021-09-29
L1OA LLOYD FONDS AG
160.518M2021-12-022021-09-29
VTY VERINT SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001
2.746B0.460.490.1337.99187.929M181.844M2021-12-022021-10-30
VTY VERINT SYSTEMS INC DL-001
2.746B0.460.490.1337.99187.929M181.844M2021-12-022021-10-30
VTY VERINT SYSTEMS INC DL-001
2.746B0.460.490.1337.99187.929M181.844M2021-12-022021-10-30
VTY VERINT SYSTEMS INC DL-001
2.746B0.460.490.1337.99187.929M181.844M2021-12-022021-10-30
VTY VERINT SYSTEMS INC DL-001
2.746B0.460.490.1337.99187.929M181.844M2021-12-022021-10-30
VTY VERINT SYSTEMS INC DL-001
2.746B0.460.490.1337.99187.929M181.844M2021-12-022021-10-30
Tải thêm