OasisTrading

Halfback + One-Time-Framing Bars

This indicator is designed to be used with Market Profile / Volume Profile trading techniques on a 30min chart.

The halfback of a candle is the mid point between the high and the low of the candle. A halfback trade can be taken once price retraces into this point as support/resistance using the prevailing trend as your trade direction.

One-Time-Framing is a fancy term for trending in one direction. One-Time-Framing happens when a candle breaks the previous candle's high without testing the low or when a candle breaks the low of the previous candle without testing the high. This indicates that the trend is one directional and opposing pressure is very weak. Taking trades in the opposing direction of multiple OTF bars is typically a bad trade setup.

Halfback and OTF setups are typically used on a 30min timeframe combined with Market or Volume Profile, but you can experiment with these setups on any timeframe if you wish.

I hope you all enjoy this indicator, comment below if you have any questions.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?