TrumpShipper0

TrumpShipper_Long_Short V26

Signal Long Short with BB, exactly to 80%
Phát hành các Ghi chú: Update
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

@TrumpShipper0, Hi this repaint unfortunately
+7 Phản hồi
@dpanday,
Yes, but if you understand it, it will perfect
+1 Phản hồi
dpanday TrumpShipper0
@TrumpShipper0, What do you mean? How can it then be used?
Phản hồi
@dpanday, Sorry i can't show public my system
Phản hồi
dpanday TrumpShipper0
@TrumpShipper0, You can send my a private message
Phản hồi
@dpanday, Sorry, because that is not free :D
Phản hồi
look at the numbers of this with bitcoin
+1 Phản hồi
quemilanga cbrobrown9
@cbrobrown9, seems sweet
+1 Phản hồi
thank u fir indicator.successful.
Phản hồi
csevinctav csevinctav
@TrumpShipper0 Unfortunately there is repainting, thanks anyway
Phản hồi