fadizeidan

ICT HTF Candles [Source Code] (fadi)

fadizeidan Cập nhật   
Plotting a configurable higher timeframe on current chart's timeframe helps visualize price movement without changing timeframes. It also plots FVG and Volume Imbalance on the higher timeframe for easier visualization.

With ICT concepts, we usually wait for HTF break of structure and then find an entry on a lower timeframe. With this indicator, we can set it to the HTF and watch the develop of price action until the break of structure happens. We can then take an entry on the current timeframe.

Settings
HTF Higher timeframe to plot
Number of candles to display The number of higher timeframe candles to display to the right of current price action
Body/Border/Wick The candle colors for the body, border, and wick
Padding from current candles The distance from current timeframe's candles
Space between candles Increase / decrease the candle spacing
Candle width The size of the candles

Imbalance
Fair Value Gap Show / Hide FVG on the higher timeframe
Volume Imbalance Show / Hide Volume Imbalance on the higher timeframe

Trace
Trace lines Extend the OHLC lines of the higher timeframe and the source of each
Label Show/Hide the price levels of the OHLC
Phát hành các Ghi chú:
FIX: Fix for wick colors when candle changes from bullish to bearish and vice versa
Phát hành các Ghi chú:
Major Update:
- Refactored the code and cleaned it up
- Added Limit to next HTFs only setting that allows you to only display next 3 HTF candles for example
- Added Remaining Time label per request
- FVGs and V.I. now show on developing candles
- Changed how Trace lines work. Now they can be anchored to first or last set of HTF candles
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?