dR-Algo

ICT Clean Midnight [dR-Algo]

Are you a trader who values clean charts and precise indicators? Are you an avid follower of ICT Concepts? If so, the Midnight Marker is tailored for you. This ultra-simple, highly effective TradingView script draws a nearly transparent blue line at midnight on your chart, keeping your interface as clean as possible while delivering essential information.

Why is "ICT Clean Midnight" so Special?

  • Focus on Price Action: The minimalist design ensures that you can focus solely on price action, which is a core principle of ICT teachings.
  • Easy Back Testing: Whether you're trading live or back-testing strategies, the midnight marker helps you quickly identify key time points.
  • Customizable: Though designed to be subtle, the line's color and opacity can be easily customized to suit your charting needs.

This indicator embodies ICT's principle of maintaining a clutter-free, focus-driven trading environment. Perfect for both novice traders wanting to adopt ICT concepts and seasoned traders looking for minimalistic yet effective tools.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?