gahankaripradyumna

find bulish patterns

In this script:

We continue to calculate the bullish engulfing condition for monthly candlesticks (engulfingConditionM) as before.

We then create two variables (engulfingConditionY and lastYear) to calculate the yearly engulfing condition.

We use an if statement to check if the year has changed compared to the previous bar. If it has, we update the engulfingConditionY variable; otherwise, we keep the previous year's value.

Finally, we plot the monthly and yearly signals on the chart.

This code allows you to work with monthly data and calculate yearly signals based on the monthly data available in TradingView. Please note that this is an approximation and not true yearly resolution data, but it's a common workaround used in TradingView Pine Script.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?