ChrisKaye

5 EMAs plus Crossing Alerts

Hi all,

This is a simple indicator that plots 5 EMA lines of your choice to the screen.
Can be used to trigger scalping Bots (stoploss around 0.5% recommended, take profit 1% or higher, please backtest!)

Also can be used for manual scalping, 1 or 2 candles at a time.

Features:
1) Alerts are triggered when EMAs 1 (Signal line) and 2 (Baseline) cross - a Long signal is called if the cross is above EMA 3 (Trendline), a short if the cross is below EMA3
2) Signals are represented visually as a triangle on the chart, below the candles is a long, above is a short
3) TradingView Alerts can be easily set as I have labelled the signals clearly as many other Indicators like this aren’t easy to work out if trying to create alerts to trigger a 3commas bot, for example!

Each EMA is fully customisable and if you wish to take advantage of the alerts, only a few simple rules need to be followed:
EMA1 needs to be less than EMA2.
EMA2 needs to be the same or greater than EMA3

That’s it, happy trading!

Big shout out to B and the gang over at Crypto Trading Group!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?