JuicY-trading

BB phases

This indicator is designed to visually represent different market phases based on Bollinger Bands (BB) and provide insights into potential bullish and bearish signals. Let's break down what the indicator does:

The indicator smoothly transitions from the "squeeze" phase to "bullish" or "bearish" phases based on specific price conditions. Here's a more detailed explanation of how this transition occurs:
  1. Squeeze Phase: The "squeeze" phase is identified when the closing price is within the range between the upper Bollinger Band (upper BB) and the lower Bollinger Band (lower BB).
  2. Transition to Bullish Phase: The transition from "squeeze" to "bullish" phase occurs when the price closes above the upper BB. The bullish phase will last while the price hasn't closed below the middle BB.
  3. Transition to Bearish Phase: Conversely, the transition from "squeeze" to "bearish" phase occurs when the price closes below the lower BB. The bearish phase will last while the price hasn't closed above the middle BB.

Another feature of the indicator is to display bearish/bullish triangles when the price reintegrate the bollinger bands after it previously breaked it. For example if the price closes below the lower BB and then the next candle in above the lower BB, a bullish triangle will be displayed.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?