CryptoJoncis

TT3 indicator

How does this indicator works and what it is?
It consist of 3 T3 moving averages. T3 moving average was developed by by Tim Tillson and is considered superior to traditional moving averages as it is smoother, more responsive and thus performs better in ranging market conditions as well.
This indicator works on any stock, index, future or cryptocurrency.
The ways how you can use it:
  • When the price is above the green band, trade with longs
  • When the price is below the red band, trade with shorts
  • When the price crosses down Signal T3 while above the green band, close the long position and reopen it only if price breaks up above the Signal T3 and is above green band.
  • When the price crosses up Signal T3 while below the red band, close short position. If price drops down below Signal T3, open short position again.
  • The bands are working as supports and resistances. When price is above the green band and drops, there is a high chance it will bounce back as soon as it hits the Long Band T3. (It will act as support)
  • When price is below the red band and rises, there is a high chance it will bounce back as soon as it hits the Short Band T3 (it will act as resistance)

Any ideas, feedback and comments will be really helpful.
Consider to tip me if this indicator is any use for you and think that I should make more of them to help the community of traders.

ETH: 0xac290B4A721f5ef75b0971F1102e01E1942A4578
BTC: 39p3rKuJYKGqph1Qs35yEfNWoPvpUJBBcy

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?