QuantNomad

All-Time High/Low Widget

It's a pretty simple widget to track all-time high and all-time low values.
You can plot the levels and display some stats when all-time happened and how far away are we at this moment.
Also, you can create alerts to get notified on ATH / ATL breakout.

Thanks to @Verleiht for helping me with the code.

Disclaimer
Please remember that past performance may not be indicative of future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.
Phát hành các Ghi chú: Updating price format
Phát hành các Ghi chú: Fixing a bug with an ATH at the first bar in history.

Courses:
Pine Progr: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Buy me a beer: https://qntly.com/beer

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?