LonesomeTheBlue

DrawIndicatorOnTheChart

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Library "DrawIndicatorOnTheChart"
this library is used to show an indicator (such RSI, CCI, MOM etc) on the main chart with indicator's horizontal lines in a window. Location of the window is calculated dynamically by last price movemements

drawIndicator(indicatorName, indicator, indicatorcolor, period, indimax_, indimin_, levels, precision, xlocation) draws the related indicator on the chart
  Parameters:
    indicatorName: is the indicator name as string such "RSI", "CCI" etc
    indicator: is the indicator you want to show, such rsi(close, 14), mom(close, 10) etc
    indicatorcolor: is the color of indicator line
    period: is the length of the window to show
    indimax_: is the maximum value of the indicator, for example for RSI it's 100.0, if the indicator (such CCI, MOM etc) doesn't have maximum value then use "na"
    indimin_: is the minimum value of the indicator, for example for RSI it's 0.0, if the indicator (such CCI, MOM etc)doesn't have maximum value then use "na"
    levels: is the levels of the array for the horizontal lines. for example if you want horizontal lines at 30.0, and 70.0 then use array.from(30.0, 70.0). if no horizontal lines then use array.from(na)
    precision: is the precision/number of decimals that is used to show indicator values, for example for RSI set it 2
    xlocation: is end location of the indicator window, for example if xlocation = 0 window is created on the index of the last bar/candle
  Returns: none
Phát hành các Ghi chú:
v2
background color of the window changed as black
Phát hành các Ghi chú:
v3
Phát hành các Ghi chú:
v4
Phát hành các Ghi chú:
v5:
- updated to show multiple indicator lines for the indicators such DMI
- so indicator parameter changed to indicator1, indicator2, indicator3 (if indicator2 or indicator3 doesn't exist then send na value)
- added line width parameter
- color parameter changed to the array

Updated:
drawIndicator(enabled, indicatorName, indicator1, indicator2, indicator3, indicatorcolor, period, indimax_, indimin_, levels, precision, xlocation, lnwidth) draws the related indicator on the chart
  Parameters:
    enabled: if it's enabled to show
    indicatorName: is the indicator name as string such "RSI", "CCI" etc
    indicator1: is first indicator you want to show, such rsi(close, 14), mom(close, 10) etc
    indicator2: is second indicator you want to show, such -DI of DMI
    indicator3: is third indicator you want to show, such ADX of DMI
    indicatorcolor: is the color of indicator line
    period: is the length of the window to show
    indimax_: is the maximum value of the indicator, for example for RSI it's 100.0, if the indicator (such CCI, MOM etc) doesn't have maximum value then use "na"
    indimin_: is the minimum value of the indicator, for example for RSI it's 0.0, if the indicator (such CCI, MOM etc)doesn't have maximum value then use "na"
    levels: is the levels of the array for the horizontal lines. for example if you want horizontal lines at 30.0, and 70.0 then use array.from(30.0, 70.0). if no horizontal lines then use array.from(na)
    precision: is the precision/nuber of decimals that is used to show indicator values, for example for RSI set it 2
    xlocation: is end location of the indicator window, for example if xlocation = 0 window is created on the index of the last bar/candle
    lnwidth: is the line width of the indicator lines
  Returns: none
Phát hành các Ghi chú:
v6

Somehow indicator doesn't show the lines. fixed. Thank to @TanHef for the solution

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.