mikul_se

mikul's Ichimoku Cloud Strategy v 2.0

This is an Ichimoku cloud (long) strategy with both pump signals and trend signals.
It has both ATR stop loss, trailing percentage stop loss and also ichomoku cloud exit signal.

You can also combine the ATR stop loss and the trailing percentage stop loss with the Ichimoku cloud exit signal and a the take profit percentage.

In this example I use the default ATR stop loss method for taking profit.
10000$ is my initial capital and I risking 10% every trade. Commission is set to 0.075%.
Everything is set to default in this example.

There is also a moving average filter that is available, set to 200 EMA and turned off by default.


Conditions for taking a long position:

Trend Signal:
• Positive cross above the cloud
• Chikou span(lagging span) above price action
• Price above the Cloud

Pump Signal:
• Cloud ahead of you is green
• Price above the cloud
• Positive cross (Doesn’t Matter Where)
• Chikou span(lagging span) above the cloud

Ichimoku cloud exit signals:
• Negative cross
• Chikou span(lagging span) touches the price action


This strategy is totally free as freedom and as in free beer!
I do this for myself, but I like sharing and I want everyone to have the ability to use what I make no matter your economic situation.

If you have any suggestions for this strategy or perhaps any filtering options that could be fun to experiment with, then please leave a comment with your suggestion and maybe I can add it to the next version.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?