AstroHub

Swing or scalping GOLD [RickAtwood]

Swing or scalping - automatically determine the currently active trends. Various moving averages are used. It is also designed for any type of trader from scalping to swing.

The key 3 moving averages are designed to identify support and resistance. If the price bounces off them, boldly open and place a stop of 10-20 pips(currency pairs)


Functional
buy ---> green candles
sell ----> red candles

There are alerts for buy and sell based on crossovers

If the price is above the cloud then buy. If the price is below the cloud then sell. The main thing is to open deals only at the very beginning when the price starts to leave the cloud. Also, your stops will be minimal.

When testing this system, we opened 750 trades manually. Success rate of 71% for currency pairs and for gold

P.s If you have any questions about how to open, how to close deals. Always write to me, I will help you) Success to all.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?