RicardoSantos

JohnEhlersFourierTransform

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
Library "JohnEhlersFourierTransform"
Fourier Transform for Traders By John Ehlers, slightly modified to allow to inspect other than the 8-50 frequency spectrum.
reference:
www.mesasoftware.com...nsformForTraders.pdf

high_pass_filter(source) Detrended version of the data by High Pass Filtering with a 40 Period cutoff
  Parameters:
    source: float, data source.
  Returns: float.

transformed_dft(source, start_frequency, end_frequency) DFT by John Elhers.
  Parameters:
    source: float, data source.
    start_frequency: int, lower bound of the frequency window, must be a positive number >= 0, window must be less than or 30.
    end_frequency: int, upper bound of the frequency window, must be a positive number >= 0, window must be less than or 30.
  Returns: tuple with float, float array.

db_to_rgb(db, transparency) converts the frequency decibels to rgb.
  Parameters:
    db: float, decibels value.
    transparency: float, transparency value.
  Returns: color.
Phát hành các Ghi chú:
v2 removed the upper limit for the function, corrected a typo in the code, thanks to Al-M for spotting it :)
Phát hành các Ghi chú:
v3 - another typo bytes the dust.. tump tump tump oO", nicely spoted by Al-M :)
Phát hành các Ghi chú:
v4 fixed the preview chart..
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.