Amit_001

Bollinger Bands

This strategy is inspired from Power of Stock aka Subhasish Panni.
Target is minimum 1:3 when you get this setup right.
Buy when:
1) Low is greater than upper band of BB and next candle breaks high of that candle, SL is Low of previous candle which is has low above upper band.
2) High is lower than lower band of BB and next candle breaks high of that candle, SL is low of previous candle which has high lower than lower band.

Sell when:
1) Low is greater than upper band of BB and next candle breaks low of that candle, SL is high of previous candle which is has low above upper band.
2) High is lower than lower band of BB and next candle breaks high of that candle, SL is high of previous candle which has high lower than lower band.

Disclaimer: this setup will cause many small stoploss hit, you have to accept that loss but you will be profitable because of R:R.
Phát hành các Ghi chú: v 1.1
Phát hành các Ghi chú: v 1.1
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?