peacefulLizard50262

Adaptive Channel Breakout

Introducing the "Adaptive Channel Breakout" indicator, an advanced charting tool that employs the acb function from the PeacefulIndicators library. This powerful indicator helps traders detect potential breakouts and trends by displaying an adaptive channel on the chart.

Key features of the Adaptive Channel Breakout indicator include:

Customizable input parameters: Adjust the moving average length, volatility length, and multiplier to suit your trading preferences and strategy.

Utilizes the acb function from the PeacefulIndicators library, which calculates the adaptive channel using a simple moving average (SMA) and standard deviation to measure volatility. The function also tracks the trend direction based on price crossovers and crossunders.

Clear visual representation: The adaptive channel is displayed as a linebr plot, with the color indicating the current trend direction (green for uptrends and red for downtrends).

Trend signals: The indicator includes up and down arrow labels that signify potential trend reversals, providing traders with valuable entry and exit points.

Overlay functionality: Designed to be displayed directly on the price chart for easy analysis and correlation with price action.

To use the Adaptive Channel Breakout indicator, simply add the script to your chart and customize the input parameters as needed.
Phát hành các Ghi chú:
chart fix
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts
Phát hành các Ghi chú:
Requested updates

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?