cryptovz

Bollinger Band ribbon

cryptovz Cập nhật   
This indicator plots 9 upper and lower lines with increasing length. Lines are 0.618 upper and lower level of Bollinger band.
Phát hành các Ghi chú:
Added bull / bear breakout with alert.
When volume is higher then volume ma and price crosses Bollinger band ribbon indicator plots Bull or Bear sign.
You can set alert for breakout.
Phát hành các Ghi chú:
Added alert for when price is outside BB ribbon.
Phát hành các Ghi chú:
Corrected alert bug
Phát hành các Ghi chú:
Added tow other lines with length 200
For details visit our web site. Link in profile bio.
Phát hành các Ghi chú:
Added basis line with changeable length
Code optimized
Phát hành các Ghi chú:
Added setting for BB 10 color change and changed color to yellow
Added BB 10 upper and lower 100 value with auto color change red = bearish, green =bullish.
Phát hành các Ghi chú:
Added alert for bullish / bearish color change
Phát hành các Ghi chú:
Added alert for price exiting middle channel
Phát hành các Ghi chú:
Changed color and added transparency option

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?