Cinnamon_Bear

Simplified MA Crossover indicator

Cinnamon_Bear Cập nhật   
This is my first script, it is really simple logic and you probably saw something similar before. Is a crossover indicator between 2 Moving Average, one fast MA and the second slow MA.
Inputs you can adjust:
- 8 different source of MA's
- lenght of the MA's
- 7 different types of MA's ("EMA", "SMA", "RMA", "WMA", "DEMA", "TEMA", "HMA")
- 3 smoothing level of the fast MA
- plotting fast MA into the chart
- plotting crossover triangle shapes
I really enjoed the creation of this simple concept indicator, maybe not the fastest because of his nature but I liked work on it. I am sure is a good base to improve, study and try new idea.
Phát hành các Ghi chú:
v2
- Added import function named "Cinnamon_Bear/Cinnamon_BearIndicatorsMALibrary/2 as cin", this is a library with coded MA functions so you import only the value to keep more clean the indicator code.
- Replaced "DEMA", "TEMA", "HMA" function with the equivalent code from the new library.
- Added 5 new type of MA : "DSMA", "VWEMA", "EHMA", "LSMA", "ZLMA".
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?