nauman_shahid

j trader Model

nauman_shahid Cập nhật   
An indicator designed to trade indices using the jtrader model and ICT concepts.

jtrader Model:
Below are the key points to trade this model:
 1. Power of 3 is the key element of this model.
 2. Accumulation during pre NY open.NY Open represents 9:30am opening of NY Stock Exchange.
 3. Manipulation(JUDA) immediately after NY open. Juda is a manipulated move by the indices after the session open.
 4. Distribution as a reversal with BOS ,Heatmap preferably during Macros. Distribution is market phase where it moves towards its original expansion during macros. Macros are 20 minute time windows where indices give moves with strong force. Heatmap represent kis point of interests for the trade.

Indicator Features:
 • Creates a complete window of trading with key elements needed to trade The jtrader Model.
 • Identify and marks key points of interests (POIs).
 • Identify and highlights key swing points of Sessions, Days, Weeks, True open etc.
 • Highlights the NY Open.
 • Highlights the Macros.

Indicator Settings:
 • Enable/Disable any POI marking.
 • Adjust session time ranges.
 • Adjust enabling of model poi marking time window.
 • Choose color of choice for highlighting the POI.
 • Enable/Disable Macros.

This indicator will gradually updated with new features to trade the jtrader model. Your feedback will help us improve and enhance this indicator.
Phát hành các Ghi chú:
updated Previous week line
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?