FractalTrade15

Elliott Wave Oscillator + TTM Squeeze

FractalTrade15 Cập nhật   
The Elliott Wave Oscillator enables traders to track Elliott Wave counts and divergences. It allows traders to observe when an existing wave ends and when a new one begins. It works on the basis of a simple calculation: The difference between a 5-period simple moving average and a 34-period simple moving average.
Included with the EWO are the breakout bands that help identify strong impulses.

To further aid in the detection of explosive movements I've included the TTM Squeeze indicator which shows the relationship between Keltner Channels & Bollinger Bands, wich highlight situations of compression/low volatility, and expansion/high volatility. The dark dots indicate a squeeze, and white dots indicates the end of such squeeze and therefore the start of an expansion.

Enjoy!

Phát hành các Ghi chú:
Added the options to choose the color of the Breakout Bands and the color of the squeeze indicator.
Phát hành các Ghi chú:
Zero line color setting added.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?