Trendoscope

LineWrapper

Library "LineWrapper"
Wrapper Type for Line. Useful when you want to store the line details without drawing them. Can also be used in scnearios where you collect lines to be drawn and draw together towards the end.

method draw(this)
  draws line as per the wrapper object contents
  Namespace types: Line
  Parameters:
    this (Line): (series Line) Line object.
  Returns: current Line object

method draw(this)
  draws lines as per the wrapper object array
  Namespace types: Line
  Parameters:
    this (Line): (series array<Line>) Array of Line object.
  Returns: current Array of Line objects

method update(this)
  updates or redraws line as per the wrapper object contents
  Namespace types: Line
  Parameters:
    this (Line): (series Line) Line object.
  Returns: current Line object

method update(this)
  updates or redraws lines as per the wrapper object array
  Namespace types: Line
  Parameters:
    this (Line): (series array<Line>) Array of Line object.
  Returns: current Array of Line objects

method delete(this)
  Deletes the underlying line drawing object
  Namespace types: Line
  Parameters:
    this (Line): (series Line) Line object.
  Returns: Current Line object

method get_price(this, bar)
  get line price based on bar
  Namespace types: Line
  Parameters:
    this (Line): (series Line) Line object.
    bar (int): (series/int) bar at which line price need to be calculated
  Returns: line price at given bar.

Line
  Line Wrapper object
  Fields:
    p1 (chart.point)
    p2 (chart.point)
    xloc (series string): (series string) See description of x1 argument. Possible values: xloc.bar_index and xloc.bar_time. Default is xloc.bar_index.
    extend (series string): (series string) If extend=extend.none, draws segment starting at point (x1, y1) and ending at point (x2, y2). If extend is equal to extend.right or extend.left, draws a ray starting at point (x1, y1) or (x2, y2), respectively. If extend=extend.both, draws a straight line that goes through these points. Default value is extend.none.
    color (series color): (series color) Line color.
    style (series string): (series string) Line style. Possible values: line.style_solid, line.style_dotted, line.style_dashed, line.style_arrow_left, line.style_arrow_right, line.style_arrow_both.
    width (series int): (series int) Line width in pixels.
    obj (series line): line object

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.