MUQWISHI

Annual Returns % Comparison [By MUQWISHI]

MUQWISHI Cập nhật   
Overview
The Annual Returns % Comparison indicator aimed to compare the historical annual percentage change of any two symbols. The indicator output shows a column-plot that was developed by two using a pine script table, so each period has pair columns showing the yearly percentage change for entered symbols.


Features
- Enter date range.
- Fill up with any two symbols.
- Choose the output data whether adjusted or not.
- Change the location of the table plot
- Color columns by a symbol.
- Size the height and width of columns.
- Color background, border, and text.
- The tooltip of the column value appears once the cursor sets above the specific column. As it seen below.Let me know if you have any questions.
Thanks.
Phát hành các Ghi chú:
- Added an option to pick up the chart symbol.


For Pine Script-TradingView Coding Services
Inquiries muqwishi.com/quotation/
Telegram t.me/MUQWISHI


Buy me a coffee ☕ buymeacoffee.com/muqwishi

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?