StratifyTrade

MA 10/20 Crossover

StratifyTrade Cập nhật   
First pinescript making a basic 10/20 MA crossover.
Phát hành các Ghi chú:
NOTE: This is an old algorithm which I designed when I first began my journey down the script making/trading rabbit hole in 2019. Unfortunately Tradingview doesn’t let me delete the script, so I guess it’s stuck here now. I don’t recommend using this algorithm, it was just a first script idea I had in 2019.

Get Access to StratifyTrade indicators: www.stratify.trade

Join our free discord for updates : discord.gg/NrG7N6rW2k

All scripts & content provided by StratifyTrade are for informational & educational purposes only.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?