ryan027

BB-EMA-MA

Wikipedia: Bollinger Bands are a type of statistical chart characterizing the prices and volatility over time of a financial instrument or commodity, using a formulaic method propounded by John Bollinger in the 1980s. Financial traders employ these charts as a methodical tool to inform trading decisions, control automated trading systems, or as a component of technical analysis. Bollinger Bands display a graphical band (the envelope maximum and minimum of moving averages, similar to Keltner or Donchian channels) and volatility (expressed by the width of the envelope) in one two-dimensional chart.

If you set Type = 2 then it will use EMA average for Bollinger bands .
If you set Type = 1 then it will use MA average for Bollinger bands .
Default settings is moving average with period 50

When price move to standard Deviation (std) +2 and std +3 is signal for sell ( selling zone)
When price move to standard Deviation (std) -2 and std -3 is signal for sell ( buying zone)
Phát hành các Ghi chú:
Add one more Bollinger Band, change some default settings
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?