Frien_dd-DisDev

Initial Balance Markets Time Zones

Frien_dd-DisDev Cập nhật   
The below script is based on Initial Balance.

Initial Balance is based on the highest and lowest points of Price Action (PA) within the first 60 minutes of trading. There is so much information available online, reference Initial Balance, that I have not provided a reference.

Most indicators I have seen have been solely based on UTC 0000 Initial Balance. My aim with this indicator was to be able to visualize how other time zones market openings Initial Balance affect PA.

The three market openings I chose to code in are:

London 0800 to 0900

New York 1430 to 1530

Asia 0000 to 0100


Within the script I have given the user the option to select to see with a green or red background when PA is above all zones Initial Balance high (green) or PA is below all zones Initial Balance low (red).

Alerts are also coded in, to prompt the user that PA has gone above or below as per above.


The Initial Balance high and lows also offer another form of areas of confluence.


Below are some examples of IB in action:

LTC

NULS

UNFI

DEXE

Phát hành các Ghi chú:
Update to capture weekend data
Phát hành các Ghi chú:
Delete unrequired code text
Phát hành các Ghi chú:
DISCLAIMER this script has been coded based on Crypto Currencies, other non Crypto Currencies will show an alignment error.
Phát hành các Ghi chú:
Updates:
color and transp - updated to - color.new(,)
Issue highlighted by user that when time is changed in settings it was affecting the output. Issue resolved.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?