Julien_Eche

US Market Sentiment

Julien_Eche Cập nhật   
The "US Market Sentiment" indicator is designed to provide insights into the sentiment of the US market. It is based on the calculation of an oscillator using data from the High Yield Ratio. This indicator can be helpful in assessing the overall sentiment and potential market trends.

Key Features:

Trend Direction: The indicator helps identify the general trend direction of market sentiment. Positive values indicate a bullish sentiment, while negative values indicate a bearish sentiment. Traders and investors can use this information to understand the prevailing market sentiment.

Overbought and Oversold Levels: The indicator can highlight overbought and oversold conditions in the market. When the oscillator reaches high positive levels, it suggests excessive optimism and a potential downside correction. Conversely, high negative levels indicate excessive pessimism and the possibility of an upside rebound.

Divergence Analysis: The indicator can reveal divergences between the sentiment oscillator and price movements. Divergences occur when the price reaches new highs or lows, but the sentiment oscillator fails to confirm the move. This can signal a potential trend reversal or weakening of the current trend.

Confirmation of Trading Signals: The "US Market Sentiment" indicator can be used to confirm other trading signals or indicators. For instance, if a momentum indicator generates a bullish signal, a positive reversal in the sentiment oscillator can provide additional confirmation for the trade.

Usage and Interpretation:

Positive values of the "US Market Sentiment" indicate a bullish sentiment, suggesting potential buying opportunities.
Negative values suggest a bearish sentiment, indicating potential selling or shorting opportunities.
Extreme positive or negative values may signal overbought or oversold conditions, respectively, and could precede a market reversal.
Divergences between the sentiment oscillator and price trends may suggest a potential change in the current market direction.
Traders and investors can combine the "US Market Sentiment" indicator with other technical analysis tools to enhance their decision-making process and gain deeper insights into the US market sentiment.
Phát hành các Ghi chú:
Minor change

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?