jroche1973

Strategy Oil Z Score

Objective is to find forward looking indicators to find good entries into major index's.
In similar vein to my Combo Z Score script I have implemented one looking at oil and oil volatility. Interestingly the script out performs WITHOUT applying the EMA in longer timeframes but under performs in shorter timeframes, for example 2007 vs 2019. Likely due to the bullish nature of the past decade (by and large). You have some options on the underlying included Oil vs OVX (Best), MOVE vs OVX and VIX vs OVX. Oil vs OVX out performs Combo Z Script. Favours Spy over QQQ or derivations (SPXL etc).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?