TradingAmmo

TEMA/HMA/VWMACD - Short Strategy 4H

As we can discover by studying the history of BTCUSD , the fall is always swift. Confirmation of this - today's collapse. In this strategy, an attempt is made to catch such drop by using quick entry and quick exit.

Let's describe what this strategy consists of:

TEMA (you can find this strategy separately on this page or on platform)
• VWMACD
HMA
• Take-profit and Stop-losses

Logic:
Firstly we VWMACD (the difference between VWMACD and simple MACD is only in the way of calculating moving average) and plot it as a histogram.
Then HMA is adding as a trend filter. For easy understanding let's plot it now on chart separately.
Next step is to create and add TEMA . After it is needed to subtract slow TEMA from fast TEMA and plot this value around 0 on histogram. This is the main decision for the implementation of the short trade.

ENTRY the trade:
When VMACD is below 0 and price ( src = close) is below the HMA and TEMA below 0.

CLOSE the trade:
When VWMACD is upper than 0 or price is upper than HMA or TEMA is upper than 0

You can find more strategies on tradingammo.pro.

Interesting in auto trading?
https://tradingammo.pro
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?