3159 lượt xem
138
What is Rate of Change ( ROC )
The rate of change ( ROC ) is the speed at which a variable changes over a specific period of time. ROC is often used when speaking about momentum, and it can generally be expressed as a ratio between a change in one variable relative to a corresponding change in another; graphically, the rate of change is represented by the slope of a line. The ROC is often illustrated by the Greek letter delta.
Phát hành các Ghi chú: What is Rate of Change ( ROC )
The rate of change ( ROC ) is the speed at which a variable changes over a specific period of time. ROC is often used when speaking about momentum, and it can generally be expressed as a ratio between a change in one variable relative to a corresponding change in another; graphically, the rate of change is represented by the slope of a line. The ROC is often illustrated by the Greek letter delta.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
博客:flydream.vip
公众号:飞梦阁
头条、bilibili、youtube ---纳兰飞梦
公众号每天更新交易相关内容