rinar13

RinarBottombuy

rinar13 Cập nhật   
RSI, VWMA, MA.
Altcon bottom signals.
buy
White background - bottom point
Yellow - Buy zone
White triangles - a signal to place orders
Sell
Red - sale

RU
RSI , VWMA , MA.
Сигналы дна альтконов.
Buy
Белый фон -точка дна
Желтый - Зона покупки
Белые треугольники - сигнал выставить ордера
Sell
Красный - продажа
Phát hành các Ghi chú:
EN
Is the best indicator for buying altcoins at the bottom, as well as bitcoin and stocks.
The indicator uses RSI, VWMA, SMA, Bollinger, Alt dominance.
Instruction manual:
Yellow vertical background - partial purchase zone
White vertical background - BOTTOM
Red background - strong overbought
White Line - VWMA
Yellow BEAM zone - oversold asset
Yellow Triangles - Bollinger global Bottom

Hidden by default:
White triangles + line - RSI global bottom
Lines of RSI, Bollinger, SMMA.
ALT season - green background (oversold altcoins to bitcoin) and red background (overbought altcoins)
shitcoin - blue background oversold altcoins excluding ethereum.
fibo 0.786

For convenience, some indicators are disabled, to enable them, click in the styles to increase transparency, check the box in the arguments.

RU
Лучший индикатор для покупки альткоинов на дне, и также биткоина и акций.
Индикатор использует RSI, VWMA, SMA, Bollinger, доминацию альтов.
Инструкция:
Желтый вертикальный фон - зона частичного закупа
Белый вертикальный фон - ДНО
Красный фон - сильная перекупленность
Белая линия - VWMA
Желтая зона BEAM - перепроданность актива
Желтые треугольники - Bollinger глобальное дно

Скрыты по умолчанию:
Белые треугольники + линия - RSI глобальное дно
Линий RSI, Bollinger, SMMA.
ALT сезон - зеленый фон( перепроданность альткоинов к биткоину) и красный фон (перекупленность альткоинов)
shitcoin - синий фон перепроданность альткоинов исключая ethereum.
fibo 0.786

Для удобства некоторые индикаторы отключены, чтобы включить нажмите в стилях увеличить прозрачность, в аргументах галочку.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?