Faitherizm

RSI with Close & Tail Divergences

Faitherizm Cập nhật   
RSI divergence is a cornerstone signal for both stock and cryptocurrency traders, renowned for its reliability.

The basis for measuring divergence can vary:

 • Historically, it's been determined by the candlestick's closing price.
 • However, a contemporary approach uses the tail values, specifically the high and low prices, of the candlestick.
Depending on the criteria selected, the resultant signals can be markedly different.

Our innovative indicator offers:

 1. Divergence tracking based on the closing price of the candlestick.
 2. Divergence tracking considering the candlestick's peak and trough values.
 3. A unique convergence of both types of divergence signals.

With this tool, traders are empowered to make informed decisions, anchored in precise divergence cues.


This indicator boasts the following capabilities:

 • Displays divergence based on closing price, highs/lows, as well as a unique combined criterion.
 • Highlights pivot points.
 • Denotes divergence spots on the RSI chart with lines.
 • Offers a background color representation instead of labels.


Phát hành các Ghi chú:
RSI divergence is a cornerstone signal for both stock and cryptocurrency traders, renowned for its reliability.

The basis for measuring divergence can vary:

 • Historically, it's been determined by the candlestick's closing price.
 • However, a contemporary approach uses the tail values, specifically the high and low prices, of the candlestick.
Depending on the criteria selected, the resultant signals can be markedly different.

Our innovative indicator offers:

 1. Divergence tracking based on the closing price of the candlestick.
 2. Divergence tracking considering the candlestick's peak and trough values.
 3. A unique convergence of both types of divergence signals.

With this tool, traders are empowered to make informed decisions, anchored in precise divergence cues.


This indicator boasts the following capabilities:

 • Displays divergence based on closing price, highs/lows, as well as a unique combined criterion.
 • Highlights pivot points.
 • Denotes divergence spots on the RSI chart with lines.
 • Offers a background color representation instead of labels.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?