exlux99

Improved Bollinger Swing Strategy Stock Nasdaq

This is an improved bollinger band strategy adapted to Nasdaq Index/Stocks.

The new update include a multiple logic calculation BB adapted for long and short, together with a risk management using movement in %.


Rules for entry
For long we have a crossover between the close and the lower band from the bb
For long we have a crossover between the close and the upper band from the bb


Rules for exit
We exit when we either find a reverse condition, or if we hit the take profit/stop loss levels.


If you have any questions, let me know !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?