karthikmarar

VPA - 5.0

This is a upgraded version of the vpa analysis script which basically implements Volume Spread Analysis ( aka Volume Price analysis). It has been rechristened as VPA 5.0 to be inline with version released for Amiboker package so that all future upgrades will go hand in hand. All most all featured of the Amibroker version has been incorporated in this version. Some important additions are as follows
1. A status window for the bar and Trend Description added. No need to plot the trend bands or additional trend Indicator any more.
2. The most important upgrade would be the addition of a Alert window which provides description of the VSA signals. It is also a log window which provides up to 10 last signals
(Credits to Quantnomad for this wonderful piece of code. This feature is an adaptation of his public code)
3. Added facility to plot EMAs / PEMAs with changable parameters
4. Added facility to plot VWAP
5. Facility to switch on and Off the VSA signals. Also tool tip provides description of the signals
6. Facility to plot Resistance and Volume Lines (Credits to @margepadu)

Hope this script will be helpful to everyone. Please do provide your feedback and suggestions for improvements

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?