EsIstTurnt

Converging Pullbacks and Peaks

EsIstTurnt Cập nhật   
Multi Timeframe Converging Lines Indicator. Using the highest/lowest Values at 2 different lengths. Convergence created by taking the highest/lowest value and subtracting/adding the # of barssince the highest/lowest bar was set multiplied by the price multiplied by the float. Curves are created from averaging out the emas of the center lines of the extremeties.
Helps show trendlines automatically most of the time but can be tweaked by changing the floats or Fast/Slow lengths to you liking.
Phát hành các Ghi chú:
overlay=true
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?